Lees de algemene voorwaarden zorgvuldig. Door het accorderen van een offerte van Wasserij Zonneschijn verklaart u deze algemene voorwaarden bindend op u van toepassing.

Art. 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt.

1. Wasserij Zonneschijn: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Wasserij Zonneschijn gevestigd aan de Holendrechtplein 12

1106LN Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 75762587;

2. klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon met wie Wasserij Zonneschijn een overeenkomst aangaat;

3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Wasserij Zonneschijn en de klant;

4. consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

5. wasgoed: de was die Wasserij Zonneschijn in opdracht van de klant dient te laten wassen of stomen dan wel de was die Wasserij Zonneschijn heeft laten wassen of stomen;

6. website: de website www.wasserijzonneschijn.nl die door Wasserij Zonneschijn wordt beheerd;

7. ophaalpunt: de locatie opgegeven door de klant waar het wasgoed opgehaald moet worden en waarnaar het wasgoed weer teruggebracht moet worden.

Art. 2: Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Wasserij Zonneschijn en de klant.

2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Wasserij Zonneschijn, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.4 De algemene (inkoop)voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en worden door Wasserij Zonneschijn van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Wasserij Zonneschijn vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke

bepaling(en) in acht wordt genomen.

Art. 3: Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen of offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Wasserij Zonneschijn opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Wasserij Zonneschijn haar aanbieding baseert.

3.2 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Wasserij Zonneschijn opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Wasserij Zonneschijn haar aanbieding baseert.

3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Wasserij Zonneschijn daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.5 Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in publicaties, e-mailberichten, overeenkomsten of offertes binden Wasserij Zonneschijn niet.

3.6 De diensten die op de website worden aangeboden kunnen worden gewijzigd.

3.7 Alle vermelde prijzen en tarieven op de website zijn exclusief btw.

3.8 Wasserij Zonneschijn heeft het recht haar prijzen en tarieven van tijd tot tijd aan te passen.

Art. 4: Website

4.1 Wasserij Zonneschijn garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.

4.2 Wasserij Zonneschijn is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen aan de website.

Art. 5: Gebruiksvoorwaarden

5.1 Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.

5.2 Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.

5.3 Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Wasserij Zonneschijn of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

Art. 6: Totstandkoming van de overeenkomst

6.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de overeenkomst heeft ondertekend, akkoord is gegaan met de offerte van Wasserij Zonneschijn of op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Wasserij Zonneschijn

6.2 Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Wasserij Zonneschijn de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Wasserij Zonneschijn heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Wasserij Zonneschijn

Art. 7: Herroepingsrecht

7.1 De klant zijnde een consument heeft het recht de overeenkomst die via de website tot stand is gekomen binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.

7.2 Indien de klant een ophaaldatum voor zijn wasgoed opgeeft die ligt binnen 15 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is het enkel mogelijk deze ophaaldatum op te geven indien de klant tijdens het bestelproces afstand doet

van zijn recht op ontbinding, zoals omschreven in artikel

7.3 De klant kan geen beroep doen op zijn herroepingsrecht, na de nakoming van de overeenkomst, indien: a. de nakoming van de overeenkomst is begonnen met de uitdrukkelijke toestemming van de klant; en b. de klant heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding.

7.4 De klant kan aan de voorwaarden genoemd in artikel 7.3 voldoen door tijdens het bestelproces aan te klikken dat hij ermee akkoord gaat dat begonnen wordt met de nakoming van de overeenkomst en door aan te klikken dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding.

Art. 8: Uitvoering van de overeenkomst

8.1 Wasserij Zonneschijn zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Wasserij Zonneschijn zal zorgvuldig met het wasgoed omgaan.

8.2 Wasserij Zonneschijn heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten

verrichten.

8.3 Wasserij Zonneschijn garandeert niet dat na het uitvoeren van werkzaamheden alle vlekken uit het wasgoed verwijderd zijn.

8.4 Wanneer het wasgoed meerdere behandelingen nodig heeft, zal Wasserij Zonneschijn de kosten hiervoor in rekening brengen aan de klant aan de hand van de tarieven in de overeenkomst.

8.5 Wasserij Zonneschijn kan op verzoek van de klant een overzicht opsturen van het aantal gewassen eenheden per wasdag ter verduidelijking van de factuur.

Art. 9: Verplichtingen van de klant

9.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Wasserij Zonneschijn aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Wasserij Zonneschijn worden verstrekt.

9.2 Het ophaalpunt dient gelegen te zijn binnen het bezorggebied van Wasserij Zonneschijn

9.3 De klant is gehouden Wasserij Zonneschijn onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

9.4 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het Wasserij Zonneschijn onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

9.5 De klant vrijwaart Wasserij Zonneschijn voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

9.6 De klant dient goed te controleren voordat hij zijn wasgoed meegeeft aan Wasserij Zonneschijn of het wasgoed zaken bevat die schade kunnen veroorzaken, zoals pennen, broches of aanstekers. Zaken die schade kunnen veroorzaken moeten door de klant uit het wasgoed verwijderd worden. Doet de klant dit niet, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit. Daarnaast dient de klant goed te controleren of in de zakken van zijn wasgoed geen waardevolle zaken zitten, zoals geld.

9.7 Indien de klant zijn verplichtingen jegens Wasserij Zonneschijn niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan is Wasserij Zonneschijn gerechtigd alle extra kosten die zij daardoor heeft moeten maken aan de klant in rekening te brengen en/of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Art. 10: Ophalen en terugbrengen van het wasgoed

10.1 Wasserij Zonneschijn doet haar uiterste best het wasgoed op tijd op te halen bij het ophaalpunt en het wasgoed weer op tijd terug te brengen naar het ophaalpunt, Wasserij Zonneschijn kan echter niet garanderen dat het wasgoed op tijd wordt opgehaald en op tijd wordt terugbracht. Wasserij Zonneschijn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig ophalen of terugbrengen van het wasgoed.

10.2 In het geval een overeengekomen tijd van ophalen of terugbrengen niet wordt gehaald ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Wasserij Zonneschijn ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden, dan wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

10.3 Indien de klant niet op de afgesproken tijd bij het ophaalpunt aanwezig is, waardoor Wasserij Zonneschijn het wasgoed niet kan ophalen of terugbrengen, dan is de klant de daaruit voortvloeiende extra kosten (waaronder voorrijkosten) aan Wasserij Zonneschijn verschuldigd.

10.4 De klant is verplicht het teruggebrachte wasgoed in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening.

10.5 De klant dient ervoor zorg te dragen dat het ophaalpunt makkelijk toegankelijk is voor de voertuigen van Wasserij Zonneschijn en dat er in de buurt van het ophaalpunt deugdelijke parkeergelegenheid is waar Wasserij Zonneschijn haar voertuig kan parkeren.

Art. 11: Reclamatie

11.1 In het geval de klant het niet eens is met de factuur, kan de klant uiterlijk binnen 7 dagen na de factuurdatum reclameren door dit schriftelijk kenbaar te maken aan Wasserij Zonneschijn door een mail te sturen naar info@wasserijzonneschijn.nl onder vermelding van ‘reclamatie’.

11.2 Wasserij Zonneschijn neemt de reclamatie alleen in behandeling wanneer er duidelijk aangegeven is waarom de klant het niet eens is met de factuur. Hiervoor dienen er bewijsstukken te worden meegestuurd.

11.3 Wanneer de reclamatie, de argumentatie voor de reclamatie, of de bewijsstukken hiervoor niet binnen 7 dagen na de betreffende factuurdatum zijn ontvangen vervalt het recht op vergoeding vanuit Wasserij Zonneschijn aan de klant.

Art. 12: Abonnement

12.1 Indien de klant een bedrijf is en een abonnement bij Wasserij Zonneschijn heeft afgesloten, dan gelden, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen opgenomen in dit artikel.

12.2 Indien op het overeengekomen tijdstip van ophalen geen wasgoed is of er moet een wijziging worden toegepast, dan dient de klant dat minimaal 3 uur voor het overeengekomen tijdstip van ophalen aan Wasserij Zonneschijn te melden. Meldt de klant het korter dan 3 uur van te voren, dan wordt het standaard tarief voor de wasbeurt aan de klant in rekening gebracht.

12.3 Wordt door de klant meer wasgoed aan Wasserij Zonneschijn meegegeven dan partijen zijn overeengekomen, dan rekent Wasserij Zonneschijn het standaard tarief voor de wasbeurt zoals genoemd op de website, tenzij partijen daarover van te voren duidelijke andere afspraken hebben gemaakt.

12.4 Het abonnement kan te allen tijde worden opgezegd. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden. Wordt het abonnement opgezegd, dan loopt het abonnement door tot aan het einde van de kalendermaand waarin het abonnement is opgezegd.

Art. 13: Retentierecht

13.1 Wasserij Zonneschijn heeft het recht het wasgoed onder zich te houden, indien de klant de kosten voor de wasbeurt niet betaalt, indien van toepassing, ook indien het kosten betreft van een eerdere opdracht of indien er andere vorderingen zijn die voortvloeien uit een contractuele relatie met Wasserij Zonneschijn

13.2 Het retentierecht eindigt op het moment dat de klant alle vorderingen die Wasserij Zonneschijn op de klant heeft, heeft betaald.

13.3 Wasserij Zonneschijn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de klant lijdt doordat Wasserij Zonneschijn een beroep doet op haar retentierecht.

Art. 14: Betaling en facturatie

14.1 De klant zijnde een consument dient te betalen bij het terugbrengen van het wasgoed middels pinbetaling. De bezorger van Wasserij Zonneschijn heeft een mobiel pinapparaat bij zich.

14.2 Indien de klant een bedrijf is, dan geschiedt facturatie maandelijks achteraf.

14.3 De klant dient ervoor te zorgen dat de betaling van de factuur binnen 14 dagen op de rekening van Wasserij Zonneschijn is aangekomen, tenzij anders aangegeven op de ontvangen factuur.

14.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de klant een consument is, dan is de klant de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de klant in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. Bij de klant zijnde een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de klant zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

14.5 Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Art. 15: Klachten en klantenservice

15.1 Indien de klant constateert dat een item van zijn wasgoed ontbreekt, dan dient de klant dat binnen 2 dagen nadat het

wasgoed door Wasserij Zonneschijn is teruggebracht via de e-mail aan Wasserij Zonneschijn door te geven.

15.2 Zitten in het teruggebrachte wasgoed items die niet van de klant zijn, dan dient de klant dat zo spoedig mogelijk aan Wasserij Zonneschijn te melden.

15.3 Voor klachten en/of vragen kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Wasserij Zonneschijn De klantenservice van Wasserij Zonneschijn is op de volgende wijzen bereikbaar:

Via het telefoonnummer: +31 6 85508344

Via het e-mailadres: info@wasserijzonneschijn.nl

Art. 16: Opschorting en ontbinding

16.1 Wasserij Zonneschijn is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

16.2 Voorts is Wasserij Zonneschijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

16.3 Wasserij Zonneschijn is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Wasserij Zonneschijn ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

16.4 Wasserij Zonneschijn is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

16.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden of Wasserij Zonneschijn de uitvoering van de overeenkomst opschort, dan worden de werkzaamheden die tot aan het moment van de ontbinding of opschorting zijn uitgevoerd aan de klant in rekening gebracht, onverminderd het recht van Wasserij Zonneschijn op vergoeding van schade die zij door de ontbinding of opschorting lijdt of heeft geleden, zoals omzetverlies.

Art. 17: Aansprakelijkheid en verjaring

17.1 Wasserij Zonneschijn kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden;

2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

17.2 Wasserij Zonneschijn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Wasserij Zonneschijn is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, zoals het verkeerd opgeven van het adres van het ophaalpunt.

17.3 Het wassen en stomen van kleding, beddengoed e.d. brengt altijd risico’s met zich mee, zoals verkleuring, slijtage, uitrekken of krimpen. De klant accepteert deze risico’s. Derhalve kan Wasserij Zonneschijn niet aansprakelijk worden gesteld voor verkleuring, slijtage, uitrekken of krimpen van het wasgoed.

17.4 Wasserij Zonneschijn kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een gebrek aan of slechte kwaliteit van een item van de klant, zoals, maar zeker niet beperkt tot, onvoldoende kleurechtheid, niet-roestvaste metalen aan een item of weeffouten.

17.5 De klant dient, bijvoorbeeld door middel van het raadplegen van het wasvoorschrift, zelf na te gaan of het aangeboden wasgoed geschikt is om normaal te laten wassen (dus geen handwas) of om te laten stomen. Wasserij Zonneschijn kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien items van de klant beschadigd zijn doordat deze niet geschikt zijn voor normaal wassen of stomen.

17.6 Wasserij Zonneschijn kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van zaken, zoals geld, die door de klant zijn achtergelaten in het wasgoed.

17.7 Wasserij Zonneschijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Wasserij Zonneschijn in, de klant eist dat een bepaald item toch gewassen of gestoomd wordt.

17.8 Wasserij Zonneschijn is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vertragingsschade, immateriële schade, en schade door bedrijfsstagnatie.

17.9 Indien Wasserij Zonneschijn aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Wasserij Zonneschijn beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Wasserij Zonneschijn gedane uitkering.

Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Wasserij Zonneschijn beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

17.10 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Wasserij Zonneschijn of haar ondergeschikten.

17.11 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Wasserij Zonneschijn vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Wasserij Zonneschijn kan aanwenden.

17.12 Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens Wasserij Zonneschijn handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die Wasserij Zonneschijn daardoor lijdt of heeft geleden.

Art. 18: Overmacht

18.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Wasserij Zonneschijn liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden

inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Wasserij Zonneschijn of van haar leveranciers; diefstal; weersomstandigheden; het verbranden van middelen van vervoer van Wasserij Zonneschijn of van haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

18.2 Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier van Wasserij Zonneschijn

18.3 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal Wasserij Zonneschijn niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot het uitvoeren van de overeenkomst. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, uit te voeren, zullen zowel Wasserij Zonneschijn als de klant gehouden zijn om die te benutten.

18.4 Voor zover Wasserij Zonneschijn ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wasserij Zonneschijn gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Art. 19: Geheimhouding

19.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. 19.2 Wasserij Zonneschijn verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en met haar privacy statement die op de website staat.

Art. 20: Intellectuele eigendomsrechten

20.1 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Wasserij Zonneschijn mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen, foto’s, e.d. die hij via de website of via de Facebookpagina van Wasserij Zonneschijn heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Art. 21: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1 Op elke overeenkomst tussen Wasserij Zonneschijn en de klant is Nederlands recht van toepassing.

21.2 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Wasserij Zonneschijn worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Wasserij Zonneschijn gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Wasserij Zonneschijn schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.